Druki dla kół łowieckich

  Druki do pobrania

pliki są w formacie worda (doc) lub PDF

                            1.  Arkusz oceny prawidłowości odstrzału Wzór stanowi załącznik do zarządzenia ZG PZŁ nr 3/2018 z dnia 11 września    2018r.
                                                                                          symbole wg sys PZŁ

                            2. Formularz inwentaryzacji zwierzyny        format PDF

                            3.  ŁOW 1 - druk           format PDF

                            4.  Instrukacja  w sprawie sporządzania  ŁOW-1 wersja 2013       format PDF

                            5.  Roczny plan łowiecki - wersja 2019     format DOC     format PDF

                            6.  Załącznik do ŁOW       format PDF

                            7.  Wniosek o nadanie odznaczenia dla koła  format PDF       do wypełnienia DOC 

                            8.  Wniosek o nadanie odznaczenia dla członka koła format PDF      do wypełnienia DOC

                            9. Wniosek o nadanie MEDALU ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ 

                          10. Wniosek o nadanie Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa  dla osób i instytucji spoza PZŁ 

                          10a. Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenie dla koła łowieckiego                                              

                          11. Oferta - Zlecenie sprzedaży polowania cudzoziemcom za pośrednictwem ZO PZŁ  str.1    str.2 

                          12. Informacja kwartalna z pozyskania zwierzyny grubej 

                          13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) z dnia 29 grudnia 2006 r.
                              w  sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych (Dz. U. z dnia 12 stycznia 2007 r.)  
format PDF

                          14. Wniosek o przyjęcie na staż kandydacki  i oświadczenie dot. ubezpieczenia  format PDF
  

                          15. Instrukcja pomocnicza do wypełnienia wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego  format PDF

                          16. Karta ewidencji myśliwego  format PDF

                          17. Sprawozdanie z polowania zbiorowego i rozliczenie kosztów polowania (druk dwustronny) format PDF    format DOC

                          18. Załącznik do sprawozdania z polowania zbiorowego -  lista naganki i pomocników format PDF   format DOC

                          19. Protokół z czynności gospodarczych format PDF   format DOC  format DOC

                          20. Deklaracja przystąpienia KŁ do ubezpieczenia OC (TU Allianz)  do wypełnienia  DOC  format DOC

                          21. Sprawozdanie z treningu strzeleckiego w Kole Łowieckim    format DOC format DOC   format PDF

                          22. Wyliczenie rentowności polowania dewizowego    format DOC format DOC      format PDF 

                          23. Wzory uchwał Zarządu Koła i Walnego Zgromadzenia członków   format DOC format DOC 

                          24. Wniosek o zmianę rocznego planu łowieckiego   format DOC format DOC   format PDF 

                          25. Wzór uchwały WZ o powołaniu delegatów na OZD PZŁ  format DOC c

                          26. Wniosek o przystąpienie do egzaminu łowieckiego, oraz zaświadczenie-opinia o odbytym stażu  format PDF

                          27. Deklaracja członkowska do Koła Łowieckiego  format PDF 

                          28. Deklaracja członkowska do Polskiego Związku Łowieckiego (osoby fizycznej)  format PDF  

                          29. Pismo Głównego Lekarza Weterynarii dot.  postępowania z pozyskaną zwierzyną przez  dzierżawców obw.

                            pismo           załącznik 1,2        format PDF

                         30. Zgłoszenie psa do konkursu   pobierzformat DOC       oraz   deklaracja uczestnika  pobierzformat DOC 

                         31. Formularz danych osobowych myśliwego do legitymacji PZŁ   format PDF         format DOC

                         32. Rejestr wydanych upoważnień i sprawozdanie z odstrzału bobrów   format PDF    

 

 

 

 

 

 

 

             UBEZPIECZENIA

Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarządów kół łowieckich - 2018

deklaracja  format DOC  karta produktu kola łowieckie   warunki ubezpieczenia     format DOC  
oferta wyciąg    

       

 

                          

 

[Do góry]